pzp

Pripoistite si PZP a vyhnite sa neželaným prekvapeniam!

Povinné zmluvné poistenie netreba nijako zvlásť predstavovať a charakterizovať. Každému motoristovi je dobre známe, že sa jedná o poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, a že kryje riziko škôd, ktoré daný motorista spôsobí pri prevádzke vozidla inej osobe.

To, čo sa v povedomí ľudí a motoristov objavuje menej je možnosť uzavrieť PZP s pripoistením.

Poistenie môžeme vo všeobecnosti charakterizovať ako zmluvný vzťah dvoch strán, pričom môžeme konštatovať, že jedna strana je vždy lepšie informovaná ako tá druhá. Poisťovne vedia, ktoré nehody sa v bežnom živote stávajú najčastejšie a preto ich v snahe ochrániť vlastné záujmy vylúčia z bežného poistného krytia a ponúkajú ich za extra poistné. Túto situáciu môžeme ilustrovať na jednoduchom príklade pripoistenia čelného skla. Poškodenie čelného skla v dôsledku odskočeného kameňa pozná takmer každý z nás. Dôvodom, prečo poisťovne nechcú riešiť rozbité sklo z PZP je ťažká až nemožná identifikácia vinníka.

Poisťovne preto odporúčajú svojim klientom pripoistiť si čelné sklo a predísť tak možným problém a finančným nákladom, ktoré by museli v konečnom dôsledku znášať sami. Pri PZP si nemusíte pripoistiť iba čelné sklo. Prax ukazuje, že najčastejšie sa vyskytuje pripoistenie proti živelným udalostiam, úrazové poistenie osôb a už spomenuté pripoistenie čelného skla. Výnimku netvorí ani PZP s pripoistením škody zo stretu s divou zverou.